Kód: LKP/10

Členské příspěvky LKP

1 hodnocení

Členství v Lezeckém kroužku Prachov upravují stanovy LKP.

POZOR!

1 člen = 1 objednávka = 1 platba!
Můžete spojovat objednávku příspěvků LKP a ČHS.

Do poznámky v objednávce napište vaše rodné číslo! Někteří máte stejná jména a někdo i bydliště...

Kategorie: OBCHOD

Zvolte variantu

Příspěvek LKP: 2020 - děti do 15 let (nar. 2005 a mladší) a nevýděleční
Skladem | LKP/10
100 Kč
Příspěvek LKP: 2020 - ostatní
Skladem | LKP/11
300 Kč

Do poznámky v objednávce napište vaše rodné číslo! Někteří máte stejná jména a někdo i bydliště...

 

Ze stanov LKP:

 

III. Členství

1. Členství v LKP je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na: a) Členství mládeže od 6 do 15 let věku b) Členství jednotlivců nad 15 let věku (studenti, ženy v domácnosti, nezaměstnaní, invalidé) c) Členství jednotlivců nad 15 let věku (ostatní mimo b)) d) Čestné členství

2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky výboru LKP a jejím následným schválením.

3. Mládež do 15 let věku může získat členství za stejných podmínek, jak je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Členem LKP se může stát osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá v rámci LKP působit, a nebo působit v jeho prospěch a dodržovat stanovy

5. Členství člena LKP zaniká:
a) Vystoupením
b) Vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností a nedodržováním stanov LKP. Vyškrtnut je automaticky každý člen LKP, který nezaplatil členské příspěvky LKP do 31. ledna běžného roku.
c) Úmrtím
d) Zánikem LKP


IV. Práva a povinnosti členů

1. Účastnit se činností organizovaných LKP

2. Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku. Vznášet dotazy a připomínky vůči členům voleného výboru a vyžadovat od nich vysvětlení a odpovědi k činnosti LKP.

3. Volit a být volen od 18 let věku.

4. Podílet se na hmotných výhodách plynoucích ze členství podle míry své účasti na činnosti LKP.

5. Dodržovat stanovy LKP, vnitřní směrnice, usnesení výboru LKP, pravidla sportovní činnosti a ostatní platné právní normy.

6. Řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce.

7. Chránit majetek LKP, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebení a rozšiřování.

8. Všemožně usilovat o dobré jméno LKP.

9. Platit členské příspěvky ve stanovené době a výši.V. Členské příspěvky

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k LKP. Představují nedílnou součást finančních příjmů.

2. Výši členských příspěvků stanoví výbor LKP a jsou závazné pro všechny její členy. Při stanovení výše členských příspěvků se přihlíží k věku a sociálním podmínkám členů.